Epic Games Launcher 1.1.78

Epic Games Launcher 1.1.78

Epic Games, Inc. – 54,2MB – Shareware – Windows
ra khỏi 4 phiếu
Sử thi trò chơi phóng là một công cụ máy tính để bàn cho phép bạn mua và tải về các trò chơi và các sản phẩm khác từ Epic Games. Thông qua chương trình này, bạn có thể nhận được các trò chơi như Fortnite, Unreal Tournament, Shadow phức tạp và Paragon. Ngoài ra, bạn có thể tải về công cụ như Unreal Engine và ARK Dev Kit. Chương trình bao gồm một tính năng xã hội cho phép bạn thêm bạn bè, thay đổi tình trạng của bạn, và nhiều hơn nữa.

Tổng quan

Epic Games Launcher là một Shareware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Epic Games, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 16.116 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Epic Games Launcher là 13.3.0, phát hành vào ngày 17/03/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/03/2015.

Epic Games Launcher đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 54,2MB.

Người sử dụng của Epic Games Launcher đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Epic Games Launcher!

Cài đặt

người sử dụng 16.116 UpdateStar có Epic Games Launcher cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Epic Games, Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản